Πέμπτη, Φεβρουάριος 29, 2024
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το μεσημέρι της Τρίτης-Τα θέματα της συνεδρίασης

Με 12 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει το μεσημέρι της Τρίτης στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

kartik

Απόφαση προσφυγής ή μη στο άρθρο 152 του Ν 3463/2006 κατά της υπ αριθμ 244467/16-11-2022 απόφασης της Α.Δ.Μ.Θ.   και έγκριση ή  μη νέων όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 27α, 27β, 27γ, 27δ, 27ε, 29α, 29β, 29γ, 29δ, 37 και 38α του Δημοτικού Δάσους για το 2022 με νέες τιμές

Αποδοχή ή μη  αιτήματος του Κάρτα Γεώργιου του Βασιλείου    προς  τον  Δήμο  Νάουσας  για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το όχημά του

Έγκριση λογαριασμού απόδοσης εντάλματος προπληρωμής στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για ηλεκτρικές παροχές και  Φ.Ο.Π. από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρη Κυριάκο
Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας και εξειδίκευση
της εγγεγραμμένης πίστωσης
Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης, λιπαντικών  και Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα», για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.118.358,00€ άνευ Φ.Π.Α.»

Διαγραφή στον  Χ.Κ.  167/2022
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή Δήμου Νάουσας   (4η) έτους 2022 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Έγκριση ή μη δαπάνης εκτύπωσης ημερολογίου για τις ανάγκες προώθησης της κοινωνικής δράσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.


«Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  της Ανώνυμης
 Εταιρίας με την επωνυμία «Δομική Εταιρία Συνεργαζόμενων Μηχανικών» με τον διακριτικό τίτλο
 ‘ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»  

Έγκριση της 276/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ «Καθορισμός του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) για το 2023»

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  εκμίσθωσης για 4ετή  δημοτικής  έκτασης    της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας,  για το  υπ’ αριθμόν 113α ακίνητο
 ( 17.166,16 τ.μ. ),  και των όρων αυτής,  με σκοπό χρήσης  τις γεωργικές – αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία,  εκμίσθωσης για 4 ( Τέσσερα ) έτη δημοτικών  εκτάσεων του Δ.Δ. Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, και των όρων αυτής  για μονοετείς   καλλιέργειες.  

kiouna