Τετάρτη, Φεβρουάριος 21, 2024
Follow Us
Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας το απόγευμα της Τρίτης-Τα θέματα της συνεδρίασης

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει το απόγευμα της Τρίτης στις 18:30 το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1    14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2023 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
 Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα  2    Αλλαγή χρηματοδότησης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα  3    Λήψη απόφασης σχετικά με  Αίτημα για ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ με την εταιρία VANTAGE TOWERS M.A.E., που αφορά ακίνητο στη θέση « Βουλγάρα » 3- 5 Πηγάδια, του Δήμου Νάουσας.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα  4    Τροποποίηση σύμβασης – χρονική παράταση ισχύος.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα  5    Αποδοχή Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
Θέμα  6    Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» (2014ΣΕ57100004)
Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα  7    Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για τη «ΒΙΩΣΙΜΗ  ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΤΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Κωδ. ΟΠΣ 5163963
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα  8    Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπηρετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 9    Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Νάουσας»,(με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571)-
Ανάδοχος:  ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας.

Θέμα 10    Ορισμός της ‘‘Επιτροπής Χαρακτηρισμού & Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ του έργου: «Ανάπλαση παιδικής χαράς Αγγελοχωρίου», (A.M.:34/2022- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ 2022 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ))
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας.

Θέμα 11    Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε)-1ου ΠΚΤΜΝΕ &1ης Τροποποιητικής Σύμβασης του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ Τ.Κ.  ΚΟΠΑΝΟΥ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 4/2015 (επικαιροποίηση 2020) - ΚΩΔ. ΣΑΕ: 2017ΣΕΟ8210000).
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας.

Θέμα 12    Έγκριση ή μη της 113/2023 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» περί 10ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π&Α Δήμου Νάουσας.

Θέμα 13    Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας και δημιουργία Παραρτήματος Ρομά» και αποδοχή της χρηματοδότησης.
Εισηγητής:  Ο Δήμαρχος.

Θέμα 14    Ορισμός  Υπολόγου / Διαχειριστή Λογαριασμού της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας και δημιουργία Παραρτήματος Ρομά” με Κωδικό ΟΠΣ 6002373 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027”.
Εισηγητής:  Ο Δήμαρχος.
Θέμα 15    Μεταβολές ή μη Σχολικών Μονάδων  Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.
Εισηγητής:  Ο Δήμαρχος

Θέμα 16    Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, Δ’ Δόση 2023.
Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.