Τρίτη, Απρίλιος 23, 2024
Follow Us
Δήμος Νάουσας: Αναστέλλεται η δραστηριότητα των κλάδων των λαϊκών αγορών

Παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Νομό σε Νομό και από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Οι υπ’ αρ. 55/Α/11-03-2020 άρθρο 20 & 64/Α/14-03-2020 ΠΝΠ
3. Τις γενικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
4. Τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006/20-03-2020 (ΦΕΚ 943/Β/2020) με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171) σε όλη την Επικράτεια για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020»
6. Την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Αναστέλλεται η δραστηριότητα των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Νομό σε Νομό και από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια.
  2. Επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα έως και 30/4/2020 η λειτουργία των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017, στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ως ακολούθως:
  Α. Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
  Β. Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
  Γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα.
  Δ. Εξαιρείται της λειτουργίας της παραγράφου 2, η πώληση στις λαϊκές αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών οφείλουν να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία τους με βάση όσα επιπλέον ορίζονται στην ΚΥΑ Β 943/20-03-2020. Πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας τόσο από τους δημότες όσο και τους πωλητές, φορώντας προστατευτικές μάσκες και γάντια, καθώς επίσης να υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους της λαϊκής.

Νάουσα, 24 Μαρτίου 2020
Αρ. Απόφ.: 26/2020
Αρ. πρωτ : οικ. 4587

Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επισύρει την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλείται να διασφαλίσει τον απρόσκοπτο έλεγχο των ως άνω και σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως δεν τηρούνται τα αναγκαία μέτρα να προβεί σε κάθε ενέργεια.
Η παρούσα ισχύει μέχρι νεοτέρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ