Δευτέρα, Ιούλιος 15, 2024
Follow Us
Αγιασμός στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ναούσης

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 16ης Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ναούσης και τέλεσε Αγιασμό για την επανέναρξη λειτουργίας της σχολής, παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών και στελεχών της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στον Αγιασμό παρευρέθηκε ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμ. Αλέξιος Κουρτέσης, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος, ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνος Βλάχος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχος Γεώργιος Τζήμας, ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας Υποδιευθυντής Βάιος Γούναρης, η Διευθύντρια της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Σοφία Γαϊτανίδου,  ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ναούσης Ορδουλίδης Περικλής και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας, Υπαστυνόμος Β΄ Απόστολος Μούρτης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων προσέφερε στον διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ναούσης Αστυνόμο Α’ Βασίλειο Κεφτέ μία Ιερά Εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, ενώ σε όλους τους σπουδαστές προσέφερε το νέο εγκόλπιο ημερολόγιο της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το 2024, το οποίο είναι αφιερωμένο στον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας και πνευματικό πατέρα του Ποιμενάρχου μας, Όσιο Γεράσιμο τον Υμνογράφο – Μικραγιαννανίτη.

Παράλληλα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, απευθυνόμενος προς τους δοκίμους αστυφύλακες ανέφερε μεταξύ άλλων: Μέ πολλή χαρά ἀνταποκριθή­κα­με στήν πρόσκληση τοῦ Διευθυ­ντοῦ τοῦ Τμήματος Δοκίμων Ἀστυ­φυλάκων Ναούσης, γιά νά τελέσουμε τόν Ἁγιασμό γιά τό νέο ἐκπαιδευτικό ἔτος καί νά ἐπικα­λεσθοῦμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους ἐσᾶς τούς νέους καί τίς νέες μας, πού ἐπιλέξατε αὐτή τήν κα­τεύ­θυνση στίς σπουδές καί στή ζωή σας.

Ἐκφράζω κι ἐγώ τή χαρά καί τήν ἱκανοποίησή μου, γιατί οἱ προσπά­θειες τῶν ἁρμοδίων γιά τήν ἐπα­ναλειτουργία τοῦ Τμήματος Δοκί­μων Ἀστυφυλάκων τῆς ἡρωικῆς μας πόλεως εὐοδώθηκαν, καί ἔτσι ἔχουμε τή χαρά νά ὑποδεχόμαστε τόσους νέους σπουδαστές τῆς Σχο­λῆς, τόσους νέους καί νέες δοκί­μους Ἀστυφύλακες, στίς ἀνακαινι­σμένες ἐγκαταστάσεις της.

Τό γνωρίζετε καί ἐσεῖς πού ἐπι­λέ­ξατε αὐτό τό Τμῆμα, τό γνω­ρίζουμε καί ὅλοι, ὅτι ὡς ἀστυφύ­λα­κες δέν θά ἀσκεῖτε ἕνα συνη­θισμένο ἐπάγγελμα, ἀλλά θά προσ­φέρετε ἕνα πολύτιμο ἔργο, μία ἀνεκτίμητη ὑπηρεσία στόν καθένα μας, στούς πολίτες, στήν κοινωνία καί στήν πατρίδα μας. Γιατί δική σας ἀποστολή εἶναι ἡ εὔρρυθμη λειτουργία τῆς κοινω­νίας καί τῆς χώρας μας μέ τήν ἐφαρμογή τῶν νόμων πού τή δια­σφαλίζουν. Εἶναι ἡ προστασία τῶν ἀνθρώπων καί ἡ δημιουργία ἑνός περιβάλλοντος μέσα στό ὁποῖο ὅλοι θά αἰσθάνονται ἀσφά­λεια καί ἠρεμία, ὥστε νά μποροῦν νά ἐρ­γάζονται καί νά κινοῦνται ἄνετα καί χωρίς φόβο γιά τά παι­διά, γιά τίς οἰκογένειές τους καί γιά τίς περιουσίες τους. Καί αὐτό εἶναι ἀναγκαῖο καί ἀπαραί­τητο γιά τήν ἀνάπτυξη καί τήν πρόοδο τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδος μας.

Ἡ ἀποστολή σας εἶναι πολύπλευ­ρη καί πολυεύθυνη ἀλλά καί δύ­σκολη, ἴσως κάποιες φορές καί ἐπικίνδυνη, καθώς οἱ προκλήσεις μέ τίς ὁποῖες ἔρχεται ἀντιμέτωπος ὁ σημερινός ἀστυ­νομικός ἀλλά καί ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ποι­κίλες καί μάλιστα ταχύτατα μετα­βαλ­λόμενες. Εἶναι ὅμως γι᾽ αὐτούς ἀκριβῶς τούς λόγους καί ἐξαιρε­τικά σημαντική.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ ἐκπαίδευση, θεωρητική καί πρακτική, τήν ὁποία θά λάβετε στά τρία χρόνια τῶν σπουδῶν σας στό Τμῆμα Δοκί­μων Ἀστυφυλάκων, παράλληλα μέ τή συμπαράσταση καί τήν καθοδήγηση τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς καί ὅλων τῶν διδασκό­ντων, θά σᾶς δώσει τά ἀπαραίτητα θεωρητικά καί πρακτικά ἐφόδια, ὥστε νά ἀντιμετωπίσετε μέ συνέ­πεια καί ἐπιτυχία τίς εὐθύ­νες ἀλλά καί τίς προκλήσεις τῆς ἀπο­στολῆς σας, μέ σκοπό καί ἐσεῖς νά εἶστε ἀσφαλεῖς καί τό ἔργο σας νά εἶναι τό ἀναμενόμενο.

Γιά τόν σκοπό αὐτό εἶναι ἀνα­γκαῖο νά ἀφοσιωθεῖτε στήν ἐκπαί­δευσή σας τώρα πού εἶστε δόκιμοι, νά παρακολουθεῖτε μέ προσοχή τή διδασκαλία καί τίς ὑποδείξεις τῶν καθηγητῶν καί τῆς Διευθύνσεως τῆς Σχολῆς, καί μέ διάθεση νά μάθετε. Ἀντιμετωπίστε ἀκόμη ὅλα ὅσα διδάσκεσθε ὡς ἀφορμή γιά νά μελετήσετε καί νά ἐξασκηθεῖτε περισσότερο, ἐμβαθύνοντας στίς γνώσεις καί τίς δεξιότητες τίς ὁποῖες σᾶς προσφέρει ἡ Σχολή καί ἡ ἐκπαίδευση τήν ὁποία λαμβά­νετε, ὥστε νά ἀνταποκριθεῖτε ὅσο τό δυνατόν ἀρτιότερα καί ἐπιτυ­χέ­στερα στό ἔργο σας, τό ὁποῖο μᾶς ἀφορᾶ ὅλους καί εἶναι πρός τό συμφέρον ὅλων μας.

Ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται πάντοτε «ὑπέρ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας» καί θά εὔχεται καί γιά σᾶς καί γιά τήν ἀποδοτική λειτουργία τῆς Σχο­λῆς σας.

Καί εὔχομαι ἰδιαιτέρως ὁ προστά­της ἅγιος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνο­μίας καί ὅλων τῶν ἀστυνομικῶν ὑπαλλήλων, ὁ ἅγιος Ἀρτέμιος, νά σᾶς ἐνισχύει καί νά σᾶς προστα­τεύει καί κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν σας ἀλλά καί πάντοτε.

Πηγή-φωτογραφίες: imverias.gr